Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanAtt kunna förlåta och vara tolerant

Sheikh Ibrahim El Alfi - 2018-12-07

Prisad vare Allah som har befallt oss att förlåta, göra gott och vara behagliga. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud utom Allah, Unik utan kompanjoner och att vår Profet Muhammad är hans tjänare och Budbärare. Må Allahs frid, välsignelser och barmhärtighet vara över honom, sina släktingar, följeslagare och anhängare fram till Domedagen.

Oh muslimer, Jag uppmanar er och min själ att vara fromma och frukta Allah, som rekommenderar oss: Att avstå [från att kräva sin rätt] ligger gudsfruktan nära. (2:237)

Visst, att vara förlåtande och tolerera andras misstag är ädla principer och beteenden som härrör från höga etiska värden. Allah, hyllning och ära till Honom, har befallt oss att sätta dem i praktiken när han säger: Men förlåt dem och ha tålamod med dem, till dess att Gud tillkännager Sin vilja! (2:109) Och i en annan vers: Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. (3:159)

Att förlåta innebär att man avstår från att skylla den andra för ett misstag och inte heller ha kvar i hjärtat något spår av förebråelse för det som hände. Allah, den Allsmäktige, har lovat den som förlåter sin medmänniska att få en plats i Edens lustgård som nämns i den heliga Koranen: Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta… (3:133-134) En stor belöning och en välsignelse väntar den som förlåter och är tolerant, Gud, den Allsmäktige, säger i den heliga Koranen: … men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp. (42:40) Det betyder att Allah kommer att belöna dem i det andra livet och privilegiera dem med en hög grad av berömmelse i detta liv. Allahs Budbärare sade: "Allah ökar Sin tjänares ära när han förlåter andra."

Denna enorma belöning beror på den stora effekten som förlåtelse och tolerans här på samhället. Med båda dygderna renas själen, hjärtan harmoniserar och konflikter försvinner. Det är ett faktum att toleransen i många fall lyckats eliminera känslor av antipati och avsky samt återuppta och förnya känslan av kärlek och respekt mellan människor efter ett avbrott som varade år och som lyckligvits avslutades i ett ögonblick av nåd och tolerans. Vi får inte glömma att Satan kan komma mellan två bröder som uppskattar varandra med syfte att splittra dem och skapa fientlighet och hat mellan dem.

Allahs tjänare! Ni ska veta att det finns olika grader av tolerans bland människor och det viktigaste är det som händer mellan bröderna. Den heliga Koranen berättar för oss i denna mening historien om profeten Josef och hans bröder, som förförda av Satans viskningar gjorde planer mot honom och kastade honom i en grop innan de sålde honom i utbyte mot några mynt. Senare anklagades han för att vara en tjuv trots att han var en uppriktig och pålitlig person. Oenighet mellan Josef och hans familj pågick i flera år och kulminerade när han förlät sina bröder när han sa till dem: "I dag skall ingen förebråelse riktas mot er... (12:92), vilket innebär att det inte fanns något att anklaga dem hos Josef. Sedan agerade han välvilligt gentemot dem och bad: … och Gud, som är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga, skall förlåta er synd. (12:92)

Hos profeterna och budbärarna finns det exempel att följa, alla borde utsträcka handen till sin bror eller syster och vara förlåtande gentemot dem. När medlemmarna av samma familj ber om ursäkt, uppfostras barnen i exempel av ömsesidig nåd, de lär sig och kommer att följa efter deras föräldrars exempel.

Troende, makarna har mer rätt än någon att acceptera varandra och skynda till försoning. Förlåtelsen mellan dem är något som krävs, för det kan hända att en av makarna oavsiktligt felar och orsakar den andras vrede. Därför uppmanar Allah en man att förlåta sin fru i Koranen: … om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, skall Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. (64:14). På samma sätt uppmanar Allah hustrun att komma ihåg närheten, ömhet och harmoni som fanns mellan henne och sin man, så att han på så sätt agerar på ett bättre sätt. Den Högste säger: Och glöm inte att ni bör vara frikostiga mot varandra. Gud ser vad ni gör. (2:237)

I den tidigare versen finns en inbjudan att komma ihåg andra människors egenskaper och dygder, att ignorera deras fel så att hjärtan mjuknar, själar harmoniserar, familjer och samhälle förblir nära förenade.

Oh muslimer! Vi måste följa Allahs sändebuds exempel om vilken Aisha beskrev på följande sätt: "Han svarade aldrig på överträdelse med en annan liknande, men han förlät och tolererade." Vi får inte glömma att folket i hans stad orsakade honom mycket skada, de angrep och förolämpade honom, hans familj och följeslagare. De utvisade honom från sitt land som han älskade så mycket och där han hade vuxit upp. Och när han kom tillbaka in i Mecka som segrare vid dagen för erövringen, sökte människor skydd i det heliga huset men han var överseende med dem, han förlät dem och uppträdde gentemot dem som en generös bror. Därefter erkände deras hjärtan och tungor: "Du är en ädel bror, en ädelbrors son."

Således visade de honom kärlek och förenades med honom. Allah är den mest sannfärdiga när Han säger: Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre - den som var din fiende kan bli din nära vän! (41:34).

Detta är en kallelse att förlåta och tolerera den som agerar med ondskan och skadar grannen. Därför, den som önskar att Allah ska förlåta honom, måste förlåta den som var orättvis mot honom, för att man skördar det man sår. Om du förlåter kommer du att bli förlåten. Profeten sade: "Var barmhärtig och du kommer att behandlas med nåd. Förlåt andra och Allah kommer att ge dig Sin förlåtelse".

Vi måste förstå att förlåta betyder inte alls att man är svag, men snarare är det en handling av tro, av förtroende för sig själv och kontroll över sina lustar.

Oh, Allah, världens Herre! Gör våra hjärtan harmoniska och att toleransen är önskad av oss! Hjälp oss att vara lydig och följa Muhammads exempel, den pålitlige, och alla de du har befallt oss att lyda!

Fredag den 27 Jumada Al-Awwal 1438/24 februari 2017

Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"

Buenos Aires – Argentina

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum