Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnMot försummelse av klimatutmaningen - En uppmaning till ekologisk jihad

Malik Bezouh - Saphirnews

Vad är det som är fel med wahhabitisk tänkande i dess teologiska väsen och som lätt kan beskrivas som avvikande eller till och med kättersk? Dess totala ointressen för ekologin. Engagerade i en otrolig sekterism fokuserar anhängarna av denna ström på trivialiteter, de föraktar i högsta grad de grundläggande frågorna i relation till bevarande av miljön.

Är det bara de som negligerar dramatiken i den globala uppvärmningen, vars effekter sannolikt kommer att bli katastrofala för mänskligheten om ingenting görs för att drastiskt begränsa våra utsläpp av växthusgaser i atmosfären?

I sanningens namn, nej.

För att vara övertygad om detta, allt man behöver göra är att lyssna på moskéerna under predikan, från Rabat till Islamabad till Kairo. Man kan konstatera med besvikelse att dessa är tomma för alla miljöfrågor eftersom imamer som bekänner en klassisk islam desperat ignorerar dem, en verklighet som vi bara kan beklaga.


En kriminell ekologisk försumlighet

Ändå är slöseri, förstörelse av naturresurser, förorening och bristande respekt för vår miljö fakta som är helt oförenlig med muslimsk moral. Värre! De är uppenbarligen en synd av extremt allvar eftersom genom dessa beteenden kommer vi sannolikt att döma till döden, imorgon, stora delar av mänskligheten. Och vi vet hur Koranen fördömer fullständigt den som tar livet av en enda man...

Genom extrapolering kan man därmed dra slutsatsen att denna ekologiska försumlighet, med tragiska effekter för kommande generationer, utgör ett brott, till och med ett brott mot mänskligheten!

Vad kan vi säga åt det faktum att vår nuvarande livsstil markerar konsumismens höjdpunkt som sätter i fara, inom en snar framtid, hundratals miljoner män och kvinnors liv.

En okänslighet för den ekologiska frågan som måste åtgärdas

I Persiska vikens monarkier visar tydlig de enorma köpcentras luftkonditionering, ohämmade konsumtions hålor, detta ekologiska försummande tänkesätt. Och det är inte imamernas predikan från moskéerna i Gulfstaterna och andra platser som kommer att förändra något i den muslimska mentalitet som är alltför ofta fångade i en bokstavlig tolkning av Islams kanoniska källor. Därför finns denna relativa okänslighet gentemot den ekologiska frågan som inte framträder i deras ögon trots det uttryckliga budskapet i den heliga boken.

Denna motbjudande religiösa konservatism, som främjar imitation och intellektuell konformism, en dödlig konsekvens av den teologiska stagnation vi upplever sedan 1200-talet, bär en del av ansvaret för denna relativa likgiltighet inför (de allvarliga) utmaningar från den globala uppvärmningen som vi observerar hos många muslimska ledare.

Det är därför angeläget att anpassa och förnya läsningen av Islams grundande texter till vår verklighet som kännetecknas av en allvarlig försämring av vår miljö. Det är också viktigt att främja en intelligent och objektiv läsning av islamens kanoniska källor.


Den allvarliga risken med smältningen av permafrosten

Dessutom placerar den första uppenbarade versen ("Iqra") läsningen på toppen av islamiska prioriteringar och skyldigheter, en tydlig illustration av behovet av att höja kunskap till högsta rang. Idag vet vi att ett fruktansvärt hot tynger mänsklighetens framtid, smältningen av permafrost, en fara som kan få miljarder människor att försvinna.

I själva verket är detta inte så känt bland allmänheten. Permafrosten är en del av marken i arktiska regioner som varit frysta permanent, oavsett säsongen, detta fenomen har pågått i tusentals år. Dessutom innehåller permafrosten, vars storlek liknar Kanadas, de största koldioxidreserverna på planeten, mycket mer än alla fossila reserver (olja, kol och gas). Det uppskattas att kolmassan fångat i denna frusna mark är 1700 miljarder ton. Som jämförelse, sedan den industriella revolutionen, har människor släp ut nästan 500 miljarder ton koldioxid i atmosfären. En gas som har bidragit till global uppvärmning ...

Idag, på grund av den globala uppvärmningen, börjar permafrosten av värmas upp, till och med tina och därigenom kommer koldioxiden som den innehåller att släppas ut. Och det bidrar till växthuseffekten, det vill säga global uppvärmning, vilket i sin tur kommer att påskynda smältningen av permafrost och så vidare.

Ett annat problem är att de nuvarande globala uppvärmningsmodellerna inte tar hänsyn till utsläppen av koldioxid i atmosfären från permafrosten, den största kolbehållaren i världen (förutom metan finns det också andra växthusgaser i permafrosten).

För forskaren Florent Dominé, initiativtagare till en stor studie om permafrost, "om allt koldioxid som finns i permafrosten skulle släppas ut, skulle det få dramatiska konsekvenser för den globala uppvärmningen."

Enligt vissa uppskattningar kommer jorden, omformad till en "ugn" på grund av den starka temperaturhöjningen, att kunna orka med knappast en miljard människor, och i mycket dåliga förhållande, de andra kommer att ha försvunnit under klimatiska förhållanden svåra att föreställa sig.

Temperaturer överstigande 50 grader i Paris på sommaren, eller till och med på våren, kan komma att resultera i otaliga bränder vars frekvens skulle öka stadigt. För att inte tala om den dramatiska försurningen av oceanerna orsakad av havets absorption av koldioxiden i atmosfären. Denna försurning skulle leda till att en mycket stor del av den marina faunan och därefter fisken försvinner. Observera att denna försurningsprocess redan har börjat. (1)


Skyddet av det gemensamma bästa är inneboende i muslimsk tanke

Med tanke på alla ovannämnda händelser har Islams imamer och teologer den absolut nödvändiga plikten att placera frågan om ekologi i centrum för deras uppmärksamhet, i deras skrifter, predika och konferenser. Mänskligheten står inför ett hot som i stor utsträckning underskattas. Vissa forskare, och jag är en av dem, pratar om en "tids bomb".

Att skydda mänskligt liv och det gemensamma bästa är inneboende i muslimsk tanke. Dessutom beordrar islamisk moral människan att behandla, med försiktighet och visdom, naturen och dess skatter, Guds välsignelser. Vi befinner oss långt ifrån det särskilt efter att wahhabismen och salafismen, som har spridit sig de senaste decennierna i hela den muslimska världen, fungerar som kraftfulla teologiska sömnhjälpmedel som hindrar muslimer från att tänka och begränsar dem till alienerande och anakronistiska förhållningssätt inom islam.

Men när jorden brinner, verkar det helt olämpligt att engagera sig i debatter om juridiska problem som utvecklades av teologer från 600, 700 och 800-talet! Dessa exegeter, vars arbete bör prisas, konfronterades inte med ett klimathot som kunde utplåna 80 % av mänskligheten. Det är ingen tvekan om att tiden är kommen för en ekologisk jihad!

Den ekologiska jihaden måste proklameras, alla kunniga, stora namn inom Islam ska prioritera denna fråga, och alla muslimer ska följa med.

Är det inte sagt att den gröna är islamens färg? Hoppets gröna, förstås! Det är upp till oss att göra denna färg också till ekologisk grön!

Anteckningar:

(1) Laurence Jourdan, Ocean Acidification : Tipping Point, 2011.

Malik Bezouh är utbildad fysiker, specialist på frågor om islam i Frankrike, dess sociala engagemang i franska samhället och de historiska processerna vid uppkomsten av islamismens framväxt. Han är författare till ”Det Arabiska-muslimska samvetets kris”, Stiftelsen för Politisk innovation (Fondapol) och ”Frankrike-Islam: Sammanslagningen av fördomar. Vår historia, korståg till idag” (Plon, september 2015).Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum